کرامت انسانی

کرامت انسانی - شناخته شده در جامعه حقوقی و چنین تعریفی مبهم برای مردم عادی است.

ما می توانیم آن را به عنوان ارزش مشترک هر شخص درک کنیم. ارزش آن با تمام ویژگی ها و ویژگی های آن، از جمله آنهایی است که ذاتا در ما هستند، به عنوان یک گونه بیولوژیک و پایان دادن به همه چیزهایی است که منحصرا برای افراد ذاتی است. در زمان های اخیر، عباراتی مانند "N از دست رفته (و) کرامت انسانی آن"، "این تحقیر کرامت انسانی" در جامعه شایع شده است. بله، در حقیقت، چیزهایی هستند که می توانند به دلیل وضعیت اجتماعی، رنگ، جنسیت و یا سایر منافع خود و جهان بینی فردی که می توانند به انسانی انسانی - خشونت، تبعیض و ظلم و ستم به فرد آسیب برسانند، صدمه بزنند.

کرامت انسانی چیست؟

آزادی درونی که هر فرد از تولدش دارد. آزادی انتخاب و تظاهر دنیای درونی خود، خود درونی است. تحقیر و از دست دادن کرامت انسانی به معنای از دست دادن ارزش های داخلی خود است، بی احترامی به آنها. کرامت انسانی ارزش شخصی ذاتی است. احترام و اعتماد به نفس حقوق. وقتی واقعا در تولد تعیین شد. اما یک جامعه متمدن، به سرعت در حال تلاش برای برابری همه، و با گذشت زمان، تصمیم گرفت که شأن فرد به واسطه مبدأ، ثروت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی تعیین نشود.

عزت نفس نیز اغلب به عنوان صفات مثبت تعریف شده است. این ویژگی هایی است که فرد در زندگی به دست آورده است. از آن چه او از تولد خواسته بود، والدین واکسینه شده در روند آموزش، و یا محیط زیست توسعه یافته بود. نمونه های اصلی کرامت انسانی عبارتند از:

به طور جداگانه، شایان ذکر است که این دقیقا همان ویژگیهایی است که هر کارفرمای زمانی که شما را به کار می برد، توجه شما را جلب می کند. در طول سالها، روانشناسان، تعداد زیادی از آزمایشات مختلف را برای تعیین شایستگی فرد ارائه داده اند. همه آنها توصیه می کنند، بدست آوردن مردم، در محل کار و در خانه، به سمت نقاط قوت خود، کیفیت مثبت خود توجه کنند. آنها را بسازید، آنها را بدانید و در خودشان قدردانی کنید.

با این حال، همه چیز که برای برخی خوب است، برای دیگران مفید خواهد بود. فعالیت، فداکاری، بی تفاوتی - مطمئنا، شأن یک مرد است. اما آیا آنها برای یک زن بسیار ارزشمند خواهند بود؟ ما می توانیم این را بگوییم برای مادر، خواهر و یا دوست دختر بیشتر مورد نظر است: آرامش، حسن نیت، گرامیداشت و صبر. این، البته، شایستگی زنان است. براساس آنچه مشخص می شود، روشن تر است و نه زیاد، مردم حرفه و حرفه خود را در زندگی انتخاب می کنند.

ساده ترین راه تعیین اینکه شخصیت شخصیت شما در شما توسعه یافته است بیشتر از دیگران است، کارشناسان توصیه می کنند که بر روی کاغذ هر کدام از ویژگی های مثبت را که می شناسید را نوشتید و سپس نمرات خود را در یک مقیاس 10 امتیازی قرار دهید - چقدر این یا آن کیفیت، مانند به نظر می رسد که شما توسعه یافته ای.