چگونه خود را برای اشتباهات گذشته ببخشید؟

هر کس هر دو تجربه مثبت و منفی دارد. این زندگی است و شامل نه تنها لحظات خوش، بلکه ناامیدی ها، نارضایتی ها و اشتباهات است. هرکس قدرت خود را برای پذیرش زندگی گذشته خود و رنج می برد، تجربه خشم، خشم و خود را به یک عصب دائمی دائمی می یابد. چگونه می توانیم خود را برای اشتباهات گذشته ببخشیم، در این مقاله خواهیم گفت.

چگونه خود را برای اشتباهات گذشته ببخشید - مشاوره یک روانشناس

اول از همه لازم است بدانیم که آنچه انجام شده نمی تواند تصحیح شود، و به همین ترتیب نمی تواند چیزی را تغییر دهد با خودباوری. با این حال، اگر شما از بخشش از فردی که افکار شما را اشغال می کند، می توانید وضعیت ذهنی خود را کاهش دهید. بله، این آسان نیست، به ویژه اگر اطمینان وجود دارد که به طور واضح واکنش نشان خواهد داد، اما هر واکنش آن، شما قطعا ساده تر خواهد شد، زیرا شما خودتان این اولین گام را انجام می دهید. کسانی که علاقه مندند که چگونه خود را برای اشتباه ها ببخشند، اگر فردی که توسط شما مجرم شده است، پیش از آن به جهان دیگری نقل مکان کرده است و نمی توانید از بخشش بخواهید، می توانید به شما توصیه کنید که به کشیش اعتراف کنید و از گناهان خود توبه کنید.

او قطعا کلمات راحتی را پیدا خواهد کرد و آسان تر خواهد شد. بسیاری از مردم در مورد اینکه آیا اشتباهات را ببخشند فکر نمی کنند، اما این هدیه ای است که شخص به خودش می دهد. samoydstvo دائمی منجر به عصبی شدن و بیماری می شود و بدترین کاری که انسان می تواند انجام دهد این است که سرش را با خاکستر بپوشاند. زندگی در گذشته، ما به نظر می رسید که در آن گیر کرده، از خودمان سرشار از حال و آینده است. زمان آن است که همه چیز را تغییر دهیم، با نگاهی به جهان مثبت و با تمایل به دیگران برای اشتباهات خودمان را ببخشیم، زیرا ما هیچ کس دیگری را دوست نداریم بدانیم چقدر سخت است که با بار قلب خود زندگی کنیم.

با اجازه دادن به محدودیت ها و ترس های صرفا بشری، فرد کاملا آزاد می شود و بالاتر از این مشکل است. او متوقف می شود نگران او، و او از سرنوشت برای درس و تجربه یاد می شود و معتقد است که بیشتر از این در زندگی او دوباره اتفاق نخواهد افتاد.